Follow
Series

Product Management

Cùng học hỏi, đúc kết và chia sẻ với nhau những câu chuyện về Product Management.

Articles in this series

3 điều mình đúc kết được khi DEAL VỚI STAKEHOLDER

Sep 8, 20225 min read

3 điều mình đúc kết được khi DEAL VỚI STAKEHOLDER
Tài liệu Product Management cho người mới